محیط رشد جائیست که دیگران از شما جلوتر هستند .
باید در کنار افرادی قرار بگیرید که بهتر ، باتجربه‌تر و موفق‌تر از شما هستند .

  خداوند به هر کس تابلوی نقاشی سفیدی در ابتدای زندگی او داده است . وقتی که خدا به ما قلمو و رنگ می‌دهد کلمۀ «هدف» را زمزمه می‌کند ، و ما را آزاد می‌گذارد تا هنرمند زندگی خود باشیم .


TO TOP