The Best Never Rest

دانش پذیران عزیز با عنایت به درخواست های مکرر شما عزیزان فایل سخنرانی اساتید در این آیتم بارگذاری گردیده است تا در صورت تمایل امکان دانلود فایل فوق را داشته باشید .

هیج رازی در مورد موفقیت وجود ندارد . موفقیت نتیجه برنامه ریزی ، کار سخت و یادگیری از شکست هاست .

ورکشاپ آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

رهبری در مدار بی نهایت شماره یک

ورکشاپ آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

دیوانگان مذاکره

ورکشاپ آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

تاکتیک انفجاری مذاکرات جنجالی

ورکشاپ تخصصی

فروش در نقطه مرگ

فروش در نقطه مرگ

ورکشاپ آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

رهبری در مدار بی نهایت شماره دو

ورکشاپ آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

پایان بن بست ها در مذاکرات

TO TOP