دانش پذیران عزیز با عنایت به درخواست های مکرر شما عزیزان فایل سخنرانی اساتید در این آیتم بارگذاری گردیده است تا در صورت تمایل امکان دانلود فایل فوق را داشته باشید .

هیج رازی در مورد موفقیت وجود ندارد . موفقیت نتیجه برنامه ریزی ، کار سخت و یادگیری از شکست هاست .

ورکشاپ تخصصی

فروش در نقطه مرگ

فروش در نقطه مرگ

ورکشاپ تخصصی

بازی گرگ ها 1

بازی گرگ ها یک

ورکشاپ تخصصی

بازی گرگ ها 2

بازی گرگ ها دو

ورکشاپ تخصصی

بازی گرگ ها 3

بازی گرگ ها سه

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 1

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 2

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 3

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 4

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 5

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 3

ورکشاپ تخصصی

DB7

DB7-workshop 6

TO TOP