The Best Never Rest

 

 

 

 

در عـصر تغییرات مسـتمر ، تنـها یادگیـرندگان آینـده را به ارث خواهند برد .
مابقی خود را برای زندگی در دنیایـی مجهز كرده اند كه دیگر وجـود نـدارد .

در عصری هستیم که نیاز به یادگیری و رشد از یک انتخاب به یک ضرورت تبدیل شده است . فرآیند آموزش به عنوان یکی از اصلی‌ترین فرآیندهای مدیریت منابع انسانی هر سازمان مورد توجه است ، مشکل از جایی آغاز می‌شود که بسیاری از آموزش‌هایی که برگزار می‌شود ، اثربخش نیست و در نهایت احساس می‌کنیم تغییری در رفتار کارکنان و عملکرد سازمان اتفاق نیفتاده است . یکی از دلایل ناکارآمدی برنامه‌های آموزشی که با صرف هزینه بسیار اجرا می‌شود این است که ورودی برنامه‌های آموزش به اشتباه تشخیص داده شود ، قطعا یک نیازسنجی آموزشی ناکارآمد می تواند همه رشته‌های برنامه آموزش سازمان شما را پنبه کند ! بنابراین به منظور كارایی و اثربخشی، همه برنامه‌های آموزشی باید با نیازسنجی آموزشی آغاز شوند . نیازسنجی آموزشی فرآیندی است که از طریق آن اطلاعات لازم در مورد نیازهای آموزشی کارکنان جمع آوری و تحلیل می‌شود و می بایست بتواند به دو سوال زیر پاسخ دهد : 

چه كسی به آموزش نیاز دارد؟

چه آموزشی مورد نیاز است؟ 

سخن آخر این که نیازسنجی سنگ زیرین ساختمان آموزش سازمان ماست ، هر چقدر این سنگ را قوی‌تر و محکم‌تر بنا کنیم ، ساختمان آموزش سازمان ما محکم‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود .

 


رهایی از جهنم سیاه

ورکشاپ فوق تخصصی . 15 ساعت . 5 کارگاه آموزشی

رهایی از جهنم سیاه

ورکشاپ فوق تخصصی . 15 ساعت . 5 کارگاه آموزشی

فروش در نقطه مرگ

ورکشاپ فوق تخصصی . عملیاتی . کاربردی

فروش در نقطه مرگ

ورکشاپ فوق تخصصی . عملیاتی . کاربردی

DB7

دوره حرفه ای یکساله فوق تخصصی توسعه کسب و کار

DB7

دوره حرفه ای یکساله فوق تخصصی توسعه کسب و کار

اهرم طلایی

ورکشاپ حرفه ای . 6 ساعت . 2 کارگاه آموزشی

اهرم طلایی

ورکشاپ حرفه ای . 6 ساعت . 2 کارگاه آموزشی

بازی گرگ ها

ورکشاپ فوق تخصصی . 18 ساعت . 6 کارگاه آموزشی

بازی گرگ ها

ورکشاپ فوق تخصصی . 18 ساعت . 6 کارگاه آموزشی
ثبت نام ورکشاپ حرفه ای اهرم طلایی

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

ثبت نام دوره حرفه ای یکساله توسعه کسب و کار ( DB7 )

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

ثبت نام ورکشاپ فوق تخصصی بازی گرگ ها

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

ثبت نام ورکشاپ فوق تخصصی رهایی از جهنم سیاه

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

ثبت نام ورکشاپ فوق تخصصی فروش در نقطه مرگ

دوست عزیزخواهشمنداست اطلاعات فرم ذیل را جهت ثبت نام رویداد مورد نظر بادقت تکمیل نمایید .

ورودی نامعتبر
Please let us know your name.
ورودی نامعتبر است
Invalid email address.
ورودی نامعتبر

TO TOP