آموختن آغاز ثروت است ،

آموختن آغاز سلامتی است ،

آموختن آغاز معنویت است .

معجزه جایی اتفاق می‌افتد که جستجو و یادگیری آغاز می‌شود .

زندگی شما تنها زمانی بهتر خواهد شد که خودتان بهتر شوید .

اشتیاق‌تان برای یادگیری را توسعه دهید ، تا هرگز در راه رشد و تعالی متوقف نشوید .


TO TOP